Menu
0
Snelle verzending.
Altijd lage verzendkosten.
Alles direct uit voorraad leverbaar

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Giga-gaas.nl

 

Partijen

Giga-Shops B.V.: Giga-gaas.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08176625, gevestigd aan de Kanaal Zuid 500, 7371 GL te Loenen, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Verdere gegevens van Giga-gaas.nl:

Website: www.Giga-gaas.nl
E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: 085-3031787

Btw-identificatienummer: NL819523082B01

 1. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen van Giga-gaas.nl.

 

 1. Toepasselijkheid
 1. Giga-gaas.nl verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Giga-gaas.nl en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Giga-gaas.nl bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

 1. Aanbod en overeenkomst
 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Giga-gaas.nl is aangegeven.
 2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van Giga-gaas.nl van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Giga-gaas.nl.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Giga-gaas.nl.
 7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Giga-gaas.nl een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Giga-gaas.nl, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

 

 1. Uitvoering en levering

 

 1. De Klant stelt Giga-gaas.nl in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Giga-gaas.nl.
 2. Giga-gaas.nl zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Giga-gaas.nl altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. Indien Giga-gaas.nl voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Giga-gaas.nl de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 18.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Giga-gaas.nl aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (planning)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
 4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Giga-gaas.nl en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Giga-gaas.nl de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.
 5. Het staat Giga-gaas.nl vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
  Giga-gaas.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Giga-gaas.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan Giga-gaas.nl niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 1. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Giga-gaas.nl verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Giga-gaas.nl tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Giga-gaas.nl alle benodigde medewerking te leveren waardoor Giga-gaas.nl weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Giga-gaas.nl en de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid
 1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 48 uur na levering Giga-gaas.nl hieromtrent te informeren.
 2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Giga-gaas.nl het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding.
 3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Giga-gaas.nl omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
 4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
 5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. Wanneer het voornoemde geschiedt of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt iedere garantie.
 6. Mocht Giga-gaas.nl onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Giga-gaas.nl gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 7. Aansprakelijkheid van Giga-gaas.nl reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 8. De Klant vrijwaart Giga-gaas.nl voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Giga-gaas.nl heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
  Giga-gaas.nl doet geen onderzoek naar individuele medische/lichamelijke of andere negatieve gevolgen voor een (huis)dier bij het gebruik van de goederen. De goederen zouden ook een negatieve invloed kunnen hebben op medisch zwakke(re) (huis)dieren of een allergische reactie kunnen opwerpen. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik van de goederen van Giga-gaas.nl.
  10. De Klant vrijwaart Giga-gaas.nl voor de aansprakelijkheid van schade indien de schade van De Klant is te wijten aan slecht onderhoud van de goederen van Giga-gaas.nl door De Klant, door bijvoorbeeld het niet regelmatig keuren van de goederen op roest of gaten, schade ontstaan door scherpe punten in het gaas of het overlijden van de (huis)dieren tot gevolg heeft. Alle gevolgen komen voor rekening en risico van De Klant.
 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Giga-gaas.nl tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

 

 1. Prijzen en betaling
 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Giga-gaas.nl te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Giga-gaas.nl is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Giga-gaas.nl terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Giga-gaas.nl is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

 

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst
 1. Giga-gaas.nl heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
 2. a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Giga-gaas.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
 3. b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
 4. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Giga-gaas.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
 5. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Giga-gaas.nl alle benodigde medewerking leveren waardoor Giga-gaas.nl weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.
 6. Art 7:408 is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

 

 1. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Giga-gaas.nl geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
  Tijdens overmacht worden verplichtingen van Giga-gaas.nl opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Giga-gaas.nl onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Giga-gaas.nl bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  3. Indien Giga-gaas.nl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

 1. Intellectueel eigendomsrechten
 1. Giga-gaas.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
 2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Giga-gaas.nl zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Giga-gaas.nl of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

 

 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 

 1. Giga-gaas.nl is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Giga-gaas.nl.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Giga-gaas.nl valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Giga-gaas.nl valt.

 

 1. Herroepingsrecht
 1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
 2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant Giga-gaas.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link <Modelformulier voor herroeping> te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
 5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door Giga-gaas.nl geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Giga-gaas.nl op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Giga-gaas.nl terug. Giga-gaas.nl betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Giga-gaas.nl is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Klant heeft aangetoond dat De Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Giga-gaas.nl heeft medegedeeld, aan Giga-gaas.nl terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Klant te vergemakkelijken stelt Giga-gaas.nl het hieronder vermelde formulier aan De Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

 

 

 

 

 

 

 

<Modelformulier voor herroeping>

Aan Giga-gaas.nl

Kanaal zuid 500

7371 GL Loenen 

Nederland

 

[email protected]

www.Giga-gaas.nl

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)

 

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum(*)

 

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00